Annesi çocuğunuzla görüşmenizi mahkemece karara bağlanan resmi görüşme saatlerinde de engellemeye kalkışıyorsa, mutlaka kanuni haklarınızı kullanmalısınız. Konuyu hemen avukatınızla paylaşınız. Polise tutanak tutturulmalı, bulunduğunuz bölgenin bağlı olduğu Mahkemenin İcra Dairesine başvurulmalı, aşağıdaki başvuru formu doldurulmalı ve gerekli işlemler hemen başlatılmalıdır. Annenin çocuğunuzu sizden kaçırdığını ancak bu yöntemle ispat edebilirsiniz. Bu, çocuğunuzun velayetini alabileceğiniz bir sürecin başlangıcı olabilir. . . Asla yılmayınız !

İİK md. 341 : "Çocuk teslimi hakkındaki ilâmın veya ara kararının gereğini yerine getirmeyen veya yerine getirilmesini engelleyen kişinin, lehine hüküm verilmiş kimsenin şikâyeti üzerine, altı aya kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra ilâmın veya ara kararının gereği yerine getirilirse, kişi tahliye edilir." (Buna göre eski eş Ceza Mahkemesi'ne şikayet edilebilir. Eski eşin cezalandırılmasına karar verilirse hakkında tutuklama kararı çıkarılabilir.)

ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ -

Çocuk teslimini kapsayan mahkeme kararı verildikten sonra, bu karara uymayan eş hakkında icra takibi başlatılabilir. İcra memurluğunca, çocuğu teslim etmeyen eşe bir icra emri çıkartılır. Bu icra emrinde 7 gün içinde çocuğu teslim etmesi istenir. Borçlu kendisine icra emrinin tebliğ edilmesini takip eden 7 gün içinde çocuğu teslim etmezse, çocuk nerede olursa olsun mahkeme kararı zorla yerine getirilir yani çocuk alınarak takibi yapana verilir. Bundan sonra çocuk borçlu tarafından yeniden alınırsa, artık ikinci bir icra emri çıkartılmasına gerek duyulmadan icra memurluğunca çocuk elinden zorla alınarak alacaklısına teslim olunur. Aynı şekilde bir boşanma davası sonucunda bir eş lehine çocukla kişisel ilişkinin nasıl kurulacağı konusunda karar verilmiş olup da, diğer eş buna uymuyorsa yine bir icra emri yollanır ve bu icra emrinde çocuğun kişisel ilişkisi için karardan yararlanan kişiye engel olunmaması istenir. Aksi takdirde kararın zorla yerine getirileceği de icra emrinde gösterilir. Kanunun çocuk teslimi ile ilgili maddesinde bir değişiklik yapılmıştır ve 17.07.2003 kabul tarihli İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliğe göre çocukların teslimine ve çocukla kişisel ilişki kurulmasına dair ilamların icrası, icra müdürü ile birlikte Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından görevlendirilen sosyal çalışmacı, pedagog, psikolog veya çocuk gelişimcisi gibi bir uzmanın, bunların bulunmadığı yerlerde bir eğitimcinin hazır bulunması suretiyle yerine getirilir. Çocuk teslimi hakkındaki karara uymayanlar hakkında alacaklının şikayeti üzerine İcra Tetkik Merciince borçluya ceza verilir. Yani çocuk, mahkeme kararı ile kendisine verilen kişi, çocuk teslimi hakkındaki kesinleşmiş mahkeme kararının yerine getirilmesi sırasında, borçlu çocuğu gizler veya kararın yerine getirilmesinden sonra yeniden çocuğu kaçırırsa, alacaklı borçlunun cezalandırılmasını şikayet edebilir. Bunun sonucunda çocuğu kaçıran veya gizleyen eş hakkında iki aydan altı aya kadar hafif hapis cezası verilir. Yani çocuğun kendisine teslimine karar verilen eş şikayetçi, çocuğu gizleyen veya teslim ettikten sonra kaçıran eş ise sanık olacaktır. Ancak süre şartı vardır, suçun işlenildiğinin öğrenilmesinden itibaren 3 ay içinde sanık şikayet edilmelidir. Şikayetçi, şikayetinden vazgeçerse dava düşer. Dava sonunda borçlunun suçunun sabit olduğu ortaya çıkarsa bir aya kadar hafif hapsine, sabit olmamışsa beraatine karar verilir. Eğer hükümlülük kararı verilirse bu ceza hafif para cezasına çevrilebilir.